Saxophon v.l.n.r.: Tamara, Margarethe, Carmen, Andrea